Nederlands | العربية
donderdag 26 april 2018 الخميس 10 شعبان 1439

Sharh Usool ath-Thalatha - Shaykh Abdel-Hamied al-Hajoerie

Geplaatst onder 'Aqeedah, laatst bijgewerkt op vrijdag 09 juli 2010

Nr.LesDatumDownload
1

Weet, moge Allaahs Barmhartigheid met jou zijn, dat het een verplichting is voor elke moslim om vier vraagstukken te kennen:


(1)  De Kennis: Wat inhoudt: kennis over Allaah, kennis over Zijn Profeet en kennis over het Islaamitische geloof aan de hand van de bewijsvoering hiervoor (te kennen).
(2)   (Naar deze kennis) te handelen.
(3)   Hiernaar uitnodigen.
(4)  
Geduldig zijn met de last die (deze uitnodiging jou kan) bezorgen.

 

Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa):

 

"Bij de tijd! Voorwaar, alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge van schuld en zonde). Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld."

 

Ashaafi’ie رحمه الله heeft gezegd:
“Als Allaah geen ander bewijs voor Zijn Schepping had neergezonden behalve dit hoofdstuk, dan zou het voldoende voor hen zijn geweest!”

30/04/20101 | 1
2

Al-Boekhaarie (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Hoofdstuk: 'Kennis gaat vóór spraak en handeling' en het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: “Weet dat er geen god is dan Allaah en vraag om vergeving voor jouw zonden...”


Dus Hij begon met het noemen van kennis, vóór spraak en handeling.”


 Weet, moge Allaah u genadig zijn, dat het voor elke moslim, man en vrouw, verplicht is om te leren en te handelen naar drie zaken:

º  Dat Allaah ons geschapen heeft en voorzien heeft van allerlei voorzieningen en Hij heeft ons niet zonder doel gelaten. Integendeel, Hij heeft boodschappers naar ons gezonden.

Degene die hem gehoorzaamt, zal het Paradijs betreden en degene die hem ongehoorzaam is zal het Hellevuur betreden. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa): “Voorwaar, Wij hebben een boodschapper tot jullie gezonden als getuige over jullie, zoals Wij tot Fir'awn [39] een boodschapper zonden.
Toen was Fir'awn de boodschapper ongehoorzaam, waarop Wij hem grepen met een verschrikkelijke greep.” 

º Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) wil niet dat iemand een deelgenoot in de aanbidding naast Hem neemt, noch een engel die een dichtstbijzijnde positie bij Allaah heeft, noch enig profeet die als boodschapper gezonden is. Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: “En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allaah toe: roept dan naast Allaah niet één aan.” 

º  Dat het niet toegestaan is voor een ieder die de boodschapper (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) gehoorzaamt en alleen Allaah aanbid, volgens de zuivere tawh'ied, om loyaal te zijn aan degenen die Alaah en Zijn boodschapper (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) bestrijden, ook al is het een naast familielid van hem. Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: “Jij vindt geen volk dat in Allaah en in de Laatste Dag gelooft dat degenen die Allaah en Zijn boodschapper tegenstreven bevriend, ook al zijn het hun vaders, of hun zonen of hun broeders of hun stamgenoten. Zij zijn degenen bij wie Hij het geloof in hun harten heeft geschreven en Hij versterkt hen met hulp van Hem, en Hij doet hen Tuinen binnengaan waar de rivieren onder door stromen. Zij zijn daarin eeuwig levenden. Allaah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Zij zijn degenen die van de groep van Allaah zijn. Weet: voorwaar, de groep van Allaah is de winnaar.”


Weet, moge Allaah u leiden (Arshadaka llaah)  naar gehoorzaamheid (taa'atieh) tegenover Hem, dat de ware en pure religie (Al-H'aniefieyyah) de weg (Al-Millah) van Ibraahiem (Abraham) (‘Alayhie s-Salaam) is. Dit betekent dat men alleen Allaah aanbidt en de religie zuiver en oprecht voor Hem houdt.


Dit is wat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) alle mensen bevolen heeft en om deze reden heeft Hij hen geschapen zoals Allaah de Verhevene, heeft gezegd: En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.


De betekenis van aanbidding ('ibaadah) hier, is het aanbidden van Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) (tawh'ied).

Het grootste bevel dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) bevolen heeft is de tawh'ied: dit is de toewijding van aanbidding aan Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) alleen, met volledige overgave.

De grootste zaak die Hij verboden heeft is shirk, wat het aanbidden of aanroepen van iemand of iets anders naast Hem inhoudt (afgoderij). Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa), waarbij Hij zegt: “En aanbidt Allaah en kent Hem in niets een deelgenoot toe...”

07/05/20102 | 2
3

Als u gevraagd wordt: wat zijn de drie grondbeginselen (fundamenten) die ieder mens dient te weten?
 
Geef dan als antwoord dat de dienaar zijn Rabb (Heer), Dien (religie) en de profeet Moh'ammed (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) moet kennen.


Het eerste grondbeginsel: het kennen van de Heer (Rabb).

Als u de vraag gesteld krijgt: "Wie is uw Rabb?" Geef dan als antwoord: "Mijn Rabb is Allaah, Die mij en al het geschapene gevoed heeft met Zijn Gunsten, Hij is Degene Die ik aanbid en er is niemand of niets dat ik naast Hem aanbid." Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden." 

Alles buiten Allaah behoort tot de werelden en ik ben één deel van de wereld.


Als u de vraag gesteld krijgt: "Hoe bent u erachter gekomen dat uw Heer bestaat?" Zeg dan: "Door Zijn tekenen en schepselen; en tot Zijn tekenen behoren de nacht en de dag, de zon en de maan. Wat ook tot Zijn schepping behoort, zijn de zeven hemelen en de zeven aarden en alls wat erin is en wat er tussen ligt."


Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar knielt jullie neer voor Allaah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden."


En Zijn Woorden, Verheven is Hij: "Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen (perioden) heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich op de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt: en de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn bevel onderworpen. Weet, dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der werelden." 

De Heer is Degene Die aanbeden wordt en het bewijs hiervoor is dat de Verhevene zegt: "O mensen, aanbidt jullie Heer (Rabb), Degene Die jullie en degenen vóór jullie heeft geschapen. Hopelijk zullen jullie (Allaah) vrezen. Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een rustplaats en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Kent daarom geen deelgenoten toe aan Allaah, terwijl jullie (het) weten." 


Ibn Kathier (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: "De Schepper van deze schepselen is Degene Die het recht heeft om aanbeden te worden."

14/05/20103 | 3
5

Het bewijs voor het vertrouwen in Allaah (at-tawakkoel), is dat de Verhevene zegt: "En stelt jullie vertrouwen op Allaah, indien jullie gelovigen zijn." 

En Hij zegt: "En (voor) wie op Allaah vertrouwt, is Hij voldoende."  


Het bewijs voor het brandende verlangen (ar-raghbah), angst (ar-rahbah) en eerbied en nederigheid (al-khoeshoo'), is dat de Verhevene zegt: "Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen ons aan, verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons."  


Het bewijs voor vrees (al-khashyah) is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "...en vrees daarom niet hen, maar vrees Mij..." 


Het bewijs voor dat je je berouwvol naar Hem moet keren (al-inaabah), is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "En keer (berouwvol en gehoorzaam) terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem..." 


Het bewijs voor het vragen om hulp en bijstand (al-isti'aanah), is de Uitspraak van de Verhevene: "U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp." 

En in een h'adieth staat: "Als je hulp zoekt, zoek dan de hulp van Allaah."  

 

Het bewijs voor het zoeken van toevlucht bij Hem (al-isti'aadzah), is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa)  zegt: "Zeg: "Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad."  

En ook: "Zeg: "Ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen." 


Het bewijs voor het vragen van verlossing en redding (al-istighaathah) is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa)  zegt: "Toen jullie je Heer om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde..." 


Het bewijs voor het offeren van dieren (ad-dzabh') is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Zeg: "Voorwaar, mijn gebeden, mijn offers, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der Werelden. Hij heeft geen deelgenoten..." 

De profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) heeft gezegd: "Allaah vervloekt degene die voor iemand anders dan Allaah (een dier) offert." 


Het bewijs voor het afleggen van eden (an-nedzr) is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Zij vervulden hun geloften. En zij vreesden een Dag waarvan het kwaad verschrikkelijk is."


     Het tweede grondbeginsel: het kennen van de religie (Dien). 

Kennis van de religie Islaam met de bewijzen. Dit is overgave aan Allaah met taw'hied, door Zijn Eenheid te erkennen, en gehoorzaamheid aan Hem, en jezelf behoeden tegen en afstand nemen van Shirk (polytheïsme) en haar aanhangers. 


Islaam bestaat uit drie niveau's: Islaam (overgave en gehoorzaamheid tegenover Allaah), Imaan (waar geloof, bestaande uit geloof in het hart, spraak met de tong en handelingen met de ledematen) en Ih'saan (perfectie van aanbidding), en ieder niveau heeft zijn zuilen. 


Er zijn vijf zuilen in de Islaam, namelijk:


º  
de geloofsgetuigenis dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Moh’ammed de boodschapper is van Allaah
º 
  het verrichten van het gebed
º 
  het betalen van de zakaat
º 
  het vasten in Ramadhaan
º 
  en het verrichten van de h’adj naar het Heilige Huis van Allaah (de bedevaart).

 

Het bewijs voor de geloofsgetuigenis (shahaadah) is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Allaah getuigt dat er geen god is dan Hij en (ook) de engelen en de bezitters van kennis; Hij Die zorgt voor gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze." 


De betekenis hiervan is dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah: "laa ilaaha" betekent "er is geen god" en dit is een ontkenning van al hetgeen wat naast Allaah aanbeden wordt, en "illa llaah" betekent "dan Allaah", en dit is een erkenning dat de aanbidding alleen aan Allaah toebehoort en dat er aan niemand een aandeel in Zijn Macht en Heerschappij gegeven dient te worden. 


De uitleg die dit zal verduidelijken zijn de Woorden van Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa), Die zegt: "En (gedenkt) toen Ibraahiem tot zijn vader en zijn volk zei: "Voorwaar, ik ben niet verantwoordelijk voor wat jullie aanbidden. Behalve Degene Die mij heeft geschapen: voorwaar, Hij zal mij leiden. En hij maakte het (getuigen van de eenheid van Allaah) tot een blijvend woord onder zijn nakomelingen. Hopelijk zullen zij terugkeren." 

En ook: "Zeg: "O lieden van de Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allaah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allaah plaatsen." Als zij zich dan afwenden, zegt dan: "Getuig dat wij ons (aan Allaah) overgegeven hebben (dat wij moslims zijn en niets anders aanbidden naast Hem)." 


Het bewijs voor de getuigenis dat Moh'ammed de boodschapper is van Allaah, is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Voorzeker, er is een boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig." 


De betekenis van de getuigenis dat Moh'ammed de boodschapper is van Allaah, is dat hij gehoorzaamt dient te worden in al hetgeen dat hij bevolen heeft, en te geloven in al hetgeen wat hij bekend gemaakt heeft en de waarheid hiervan te bevestigen, alles wat hij verboden heeft verklaard te vermijden, en dat Allaah alleen aanbeden wordt zoals hij dat opgesteld heeft.

28/05/20105 | 5
9

Hidjrah is de migratie uit het land van shirk naar het land van Islaam. Hidjrah van het land van shirk naar het land van Islaam is een plicht voor deze oemmah en deze zal blijven bestaan tot aan het Laatste Uur. Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Voorwaar, (tot) degenen waarvan de zielen door de engelen worden meegenomen, en die onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, zeggen zij: "In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?" Zij zeggen: "Wij waren de onderdrukten op aarde." Zij (de engelen) zeggen: "Was de aarde van Allaah niet (zo) uitgestrekt dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken?" Zij zijn degenen wiens verblijfplaats de Hel is. En het is de slechtste bestemming! Behalve de onderdrukten van de mannen en de vrouwen en de kinderen die niet tot macht in staat zijn, en die geen weg kunnen vinden. Zij zijn het van wie Allaah hopelijk (de fouten) zal uitwissen. En Allaah is Vergevend, Vergevensgezind." 

 

Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt ook: "O Mijn dienaren die geloven: voorwaar, Mijn aarde is wijd, aanbidt daarom slechts Mij." 

Al-Baghawie (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: "Deze aayah werd geopenbaard betreffende de moslims die in Mekkah waren en niet migreerden; Allaah riep hen aan namens de Imaan (geloof)."

Het bewijs uit de Soennah voor de hidjrah, is dat de profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) heeft gezegd: "De hidjrah zal niet ophouden totdat berouw tonen ophoudt, en berouw zal niet ophouden totdat de zon opkomt vanuit zijn plaats van ondergang (d.w.z. het westen)." 


Nadat hij (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) zich gevestigd had in Al-Madinah, beval hij de rest van de voorgeschreven verplichtingen van de Islaam, zoals de zakaat, het vasten, de h'adj, djihaad, de adzaan (oproep tot het gebed), het goede bevelen en het slechte verbieden en de andere Islamitische plichten en regels. 


Dit nam in totaal tien jaar in beslag, waarna hij (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) overleed en zijn religie bestaat tot de dag van vandaag nog steeds.


En dit is zijn religie: hij heeft zijn Oemmah naar al het goede geleid, en heeft hen gewaarschuwd voor al het slechte. Het goede waar hij ze naar opgeroepen heeft, is de taw'hied en al hetgeen waarvan Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) houdt en tevreden over is. En het slechte waar hij tegen gewaarschuwd heeft is ash-shirk en al hetgeen dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) afkeurt en verafschuwt. Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) heeft hem als boodschapper gezonden naar degehele mensheid en Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa)  maakte het verplicht voor iedereen van de djinn en de mensheid om hem te gehoorzamen. Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa)  zegt: "Zeg: "O mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allaah voor jullie allen..." 


Door middel van hem heeft Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) de religie vervolmaakt en het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "...Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen..." 


Het bewijs dat de profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) overleden is, is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Voorwaar, jij zult sterven en voorwaar, zij zullen sterven. Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding bij jullie Heer met elkaar redetwisten." 


Na de dood zullen de mensen opgewekt worden en het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Uit haar (de aarde) hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij jullie terug doen keren en daaruit zullen Wij jullie een andere keer opwekken." 


En Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt ook: "En Allaah heeft jullie als schepselen voortgebracht uit de aarde. (a)  Daarna keer Hij jullie in haar terug (b)  en brengt Hij jullie er tevoorschijn (c) ." 

Na de Opstanding zullen zij ter verantwoording worden geroepen en worden zij beloond of bestraft voor hun daden. Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "...opdat Hij degenen die kwaad verrichtten zal vergelden voor wat zij deden en opdat Hij degenen die goed deden zal belonen met het beste (het Paradijs)." 


Bovendien is iedereen die de wederopstanding ontkent een ongelovige. Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Degenen die ongelovig zijn veronderstellen dat zij niet opgewekt zullen worden. Zeg: "Welzeker, bij mijn Heer! Jullie zullen zeker opgewekt worden en vervolgens zullen jullie op de hoogte gebracht worden van wat jullie bedreven hebben. En dat is voor Allaah gemakkelijk."

25/06/20109 | 9
4

Alle vormen van aanbidding die Allaah bevolen heeft - zoals Islaam (overgave en gehoorzaamheid tegenover Allaah), Imaan (waar geloof, bestaande uit geloof in het hart, spraak met de tong en handelingen met de ledematen) en Ih'saan (perfectie van aanbidding); en hieruit komt voort: doe'aa-e (smeekedes), khawf (eerbiedige angst), radjaa-e (hoop en verlangen naar Hem), tawakkoel (vertrouwen in Hem), raghbah (brandend verlangen naar het Paradijs), rahbah (angst voor de Hel), khoeshoo' (eerbied en nederigheid), khashyah (vrees), inaabah (je berouwvol naar Hem keren), isti'aanah (smeken om hulp en bijstand), isti'aadzah (toevlucht zoeken bij Hem), istighaathah (verlossing en redding zoeken bij Hem), dzabh' (offeren, het slachten van dieren namens Hem), nedzr (het afleggen van eden) en de overige vormen van aanbidding die Allaah bevolen heeft. Alle aanbiddingen behoren alleen voor de Verhevene verricht te worden.


Het bewijs hiervoor is dat de Verhevene zegt: "En voorwaar, de moskeeën (masaadjid) behoren aan Allaah toe: roept dan naast Allaah niet één aan." 

Een ieder die een deel van deze aanbidding aan iemand anders richt naast Allaah, wordt hierdoor een moeshrik (polytheïst, afgodenaanbidder), een kaafir (ongelovige). Het bewijs hiervoor is dat de Verhevene zegt: "En wie een andere god aanroept naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen."  

En uit de overlevering van de boodschapper van Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa): "Doe'aa-e is de kern van aanbidding."


Het bewijs hiervoor is dat de Verhevene heeft gezegd: "En jullie Heer zei: "Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij (alleen) te aanbidden zullen de Hel binnengaan als vernederden."


Het bewijs voor angst (khawf) is dat Allaah de Verhevene heeft gezegd: "Wees daarom niet bang voor hen, wees bang voor Mij, indien jullie gelovigen zijn."


 Het bewijs voor hoop en verlangen (ar-radjaa-e) is dat de Verhevene zegt: "Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen."

22/05/20104 | 4
6

Het bewijs voor het gebed (as-salaat) en de zakaat, en de uitleg van de taw'hied is o.a. dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met zuivere aanbidding te aanbidden, als h'oenafaa-e. En (ook) de salaat te verrichten en de zakaat te geven en dat is de rechte godsdienst." 


Het bewijs vor het vasten (siyaam) is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allaah) vrezen." 

Het bewijs voor de bedevaart (h'adj) is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "... En Allaah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allaah heeft geen behoefte aan de werelden." 


Het tweede niveau: Al-Imaan. Dit bevat iets meer dan zeventig onderdelen. De belangrijkste van hen is het zeggen dat "niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah" (laa ilaaha illa llaah) en de laagste van hen is het weghalen van dat wat schadelijk is van de weg. Een gevoel van schaamte (al-h'ayaa-e) is een onderdeel van Imaan.

04/06/20106 | 6
7

Het aantal zuilen van Imaan is zes, namelijk:


º 
dat je gelooft in Allaah
º 
  Zijn engelen
º 
  Zijn boeken
º 
  Zijn boodschappers
º 
  de Laatste Dag
º 
  en het geloven in het lot (al-qadar) het goede en het slechte ervan.


Het bewijs voor deze zes zuilen is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allaah en het Hiernamaals en de engelen en de Schriften en de profeten..."


Het bewijs voor het lot is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde maatgeving geschapen."

Het derde niveau: Ih'saan.


Ih'saan bevat maar één zuil en deze is "dat u Allaah aanbidt alsof u Hem ziet en hoewel u Hem niet ziet, weet dan dat Hij u zeker wel ziet." Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Voorwaar, Allaah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die weldoeners zijn (moeh'sinoen)."


En Zijn Uitspraak: "En vertrouw op de Almachtige, de Meest Barmhartige. Degene Die jou ziet als jij staat (te bidden). En jou bewegingen (ziet) onder de knielenden. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende."

En Zijn Uitspraak: "En jij houdt je niet met een zaak bezig, en niets draag jij daarover van de Qor-aan voor, en jullie verrichten geen werk, of Wij zijn over jullie Getuigen wanneer jullie daarin verdiept zijn..."

11/06/20107 | 7
8

Het derde grondbeginsel: het kennen van de profeet Moh'ammed (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam)

Hij is Moh'ammed ibn (zoon van) 'Abdoellah ibn 'Abdoel-Moettalib ibn Haashim. Haashim behoorde tot de stam van Qoeraysh en Qoeraysh behoorde tot de Arabieren. De Arabieren zijn de afstammelingen van Ismaa'iel (‘Alayhie s-Salaam), de zoon van Ibraahiem (‘Alayhie s-Salaam) - de gekozen persoon die geliefd is (khaliel) bij Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa). Moh'ammed (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) leefde 63 jaar, waarvan 40 jaar vóór de periode van zijn profeetschap en 23 jaar heeft hij als profeet en boodshapper geleefd. Hij (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) werd als profeet aangesteld door de openbaaring van "iqraa-e": "lees" (Soerat al-'Alaq (96)), en als boodschapper door (Soerat) Al-Moeddathir (74). Hij werd geboren te Mekkah en emigreerde (hidjrah) naar Al-Madinah. Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) heeft hem gestuurd om tegen Shirk (afgoderij) te waarschuwen en om tot taw'hied (monotheïsme) uit te nodigen.


Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "O jij ommantelde. Sta op en waarschuw. En prijs de grootheid van jouw Heer. En reinig jouw kleding. En vermijd de zondigheid. En geef niet om meer te ontvangen. En wees geduldig omwille van jouw Heer." 


De betekenis van "Sta op en waarschuw" is het waarschuwen tegen shirk en het oproepen tot tawh'ied. "En prijs de grootheid van jouw Heer" betekent Hem prijzen en aanbidden door tawh'ied toe te passen. "En reinig jouw kleding" betekent je daden reinigen van shirk (shirk vermijden). "En vermijd de zondigheid wa r-roedjza fahdjoer", ar-roedjz betekent de standbeelden (afgoden) en hadjr van hen betekent hen mijden en er afstand van nemen en van degenen die ze aanbidden.


Hij (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) bleef 10 jaar uitnodigen naar tawh'ied. Na het 10de jaar maakte hij de reis naar de hemelen (de mi'raadj), waarbij de vijf gebeden verplicht werden gesteld. Hij heeft het gebed drie jaar lang in Mekkah verricht en werd daarna bevolen om te migreren naar Al-Madinah (de hidjrah).

18/06/20108 | 8
10

Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) heeft alle boodschappers gestuurd als brengers van goede tijdingen en als waarschuwers. Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "(Wij zonden) boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover Allaah zou hebben na de boodschappers..."
 

De eerste van hen was Noeh' (Noah) (‘Alayhie s-Salaam) en de laatste was Moh'ammed (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam). Het bewijs dat Noeh' (‘Alayhie s-Salaam) de eerste was, is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Noeh' en de profeten na hem openbaarden..." 
 

Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) heeft naar ieder volk een boodschapper gestuurd, van Noeh' (‘Alayhie s-Salaam) tot aan Moh'ammed (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam), die hen bevolen om alleen Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) te aanbidden en hen verboden om at-taaghoot te aanbidden. Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "En voorzeker, Wij heben aan iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (die zei): "Aanbidt Allaah en houdt afstand van de taaghoot..."
 

Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) heeft al Zijn dienaren verplicht gesteld om at-taaghoot te verwerpen en er niet in te geloven en om in Allaah te geloven. Ibn Al-Qayyiem (moge Allaah hem genadig zijn) heeft gezegd: "At-taaghoot is alles waarmee de dienaar zijn grenzen overschrijdt, hetzij door het te aanbidden, te volgen of te gehoorzamen."
 

Er zijn veel tawaaghiet en er zijn vijf leiders:
1) Iblies, de duivel (moge Allaah hem vervloeken).
2) Iedereen die aanbeden wordt en die daarover tevreden is.
3) Iedereen die de mensen oproept om hem te aanbidden.
4) Iedereen die beweert iets te kennen van het onwaarneembare (al-Ghayb).
5) Iedereen die regeert of oordeelt met iets anders dan wat Allaah geopenbaard heeft.


Het bewijs hiervoor is dat Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegt: "Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden v an de dwaling, en hij die de taaghoot verwerpt en in (alleen) Allaah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan"

 

Dit is de betekenis van "laa ilaaha illa llaah" (niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allaah).

 
In een overlevering staat het volgende: "Het hoofd van de zaak is al-Islaam, en de steunpilaar is het gebed en het hoogste deel daarvan is de djihaad voor de zaak van Allaah." 

 

En Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) weet het best en moge Allaah (Soebh'anahoe wa Ta'aalaa) zegeningen en vrede neerzenden op Moh'ammed, zijn ware volgelingen en metgezellen.

09/07/201010 | 10